Zimandu Nou, Arad CountyMap of Zimandu Nou.

 Date:
March 14, 2017